Privacy Statement

Inleiding

Stichting Ombir Foundation is een goed doel dat hulp biedt aan weeskinderen in Nepal. Wij geloven dat ieder kind zou moeten opgroeien in een liefdevolle en veilige familie omgeving. Wij geven 11+ weeskinderen in Nepal de veilige en liefdevolle basis die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Onderdak. Eten. Onderwijs. En liefde. Héél veel liefde.

Privacy

Ombir Foundation (hierna: “wij”) verwerkt privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, van haar donateurs, vrijwilligers, actievoerders, werknemers, leveranciers en andere relaties. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Wij doen dit om onze donateurs en belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin jouw toestemming vereist is;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken
Ons privacybeleid houdt rekening met een aantal wetten, namelijk:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
 • Telecommunicatiewet
 • De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.

De verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is toegestaan op basis van deze wetten omdat we een overeenkomst met jou hebben en/of toestemming van jouw kant hebben, of een gerechtvaardigd belang (voor de beschreven doeleinden) hebben om deze verwerking uit te voeren, of omdat het vereist is door de wet. We sturen je alleen marketingcommunicatiemiddelen met jouw toestemming, en je kunt er altijd voor kiezen om deze stop te zetten (‘opt-out’).

Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevensverwerking is door Ombir Foundation gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Welke persoonsgegevens
verwerken wij?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je van ons gebruikt, of op andere wijze met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam
 • voorletters
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • postcode
 • huisnummer
 • huisnummer toevoeging
 • straat
 • woonplaats
 • provincie
 • land
 • telefoonnummer
 • mobiel
 • e-mailadres
 • opt-in/opt-out (e-mail, nieuwsbrief, telefoon)
 • IBAN
 • donatie bedrag
 • donatie frequentie
 • begindatum machtiging
 • einddatum machtiging
 • opzegreden
 • herkomstsegment
 • doelsegment
 • IP-adres
 • klikgedrag
 • laatst geopend
 • bounce
 • segmentatie
 • klachtinformatie
 • ontvangen correspondentie

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een eenmalige gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal of PayPal doneert, verloopt dit via Mollie. Mollie is een financiële dienstverlener die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgt. Als de betaling geslaagd is, word je weer terug gerouteerd naar onze website en handelt Mollie de transactie met Ombir Foundation verder af.

Jongeren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze donateursservice, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij afneemt en/of gebruikt), waaronder:

 • Om jou te informeren over onze projecten, acties of diensten waarom je verzocht hebt of waarvan wij vermoeden dat deze voor jou interessant zijn.
 • Om jou te informeren over ons werk en onze activiteiten. 
 • Om jouw donaties te verwerken en beheren.
 • Om fondsen te werven in overeenstemming met onze interne regels en procedures, en in lijn met de CBF normen.
 • Om het aanmaken en beheren van een actiepagina mogelijk te maken, inclusief de sponsoring die via die pagina loopt.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om jou uit te nodigen om mee te doen met vrijwillige vragenlijsten of onderzoek.
 • Om je te benaderen als contactpersoon voor een organisatie.
 • Om de persoonlijke informatie die we van je verzamelen te analyseren en samen met publiek beschikbare informatie gebruiken om je interesses, voorkeuren en donatie mogelijkheden beter te leren kennen, zodat we je beter kunnen contacten en geen onwenselijke communicatie sturen.
 • Om berichten die aan jou getoond worden op social media, onze website en email aan te laten sluiten op jouw interesses, voorkeuren en andere kenmerken.
 • Om de inhoud en werking van onze website te analyseren en te verbeteren (geanonimiseerd).
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plichten (bijv. t.a.v. de belastingen, of in geval van calamiteiten t.b.v. politie en justitie).
 • Met name m.b.t. marketingdoeleinden kunnen we je benaderen via e-mail of SMS als je er in hebt toegestemd om op deze wijze benaderd te worden. We kunnen je ook servicemeldingen via e-mail sturen.

Als je ons van je postadres of telefoonnummer hebt voorzien, kunnen we je informatie sturen over ons werk of andere communicatiemiddelen zoals hierboven beschreven. Dit kan via directe post, via SMS of via de telefoon, tenzij je hebt aangegeven dat je niet op deze wijze benaderd wilt worden.

Te allen tijde kan je verzoeken om dit soort marketingactiviteiten stop te zetten. Benader hiervoor onze donateursservice.

Uw Persoonsgegevens en derde partijen

Ombir Foundation verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Belangrijkste ontvanger van de persoonsgegevens is natuurlijk Ombir Foundation. Ook zijn er enkele partijen die deze gegevens kunnen verwerken, denk hierbij aan hostingpartijen, communicatiepartijen, financiële dienstverleners en partijen die voor ons donateurs werven/benaderen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Hoe combineren en analyseren we de informatie die we over jou verzamelen?

Wij maken voor Ombir Foundation gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via de social media platforms van Facebook en Instagram. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij kunnen hiervoor emailadressen matchen met aanwezige profielen op social media platforms.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties op deze wijze worden getoond dan kun je je bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook (https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/psettings/privacy)
Twitter (https://twitter.com/settings/personalization)
Google (https://myaccount.google.com/dashboard?pli=1)
Instagram (https://help.instagram.com/623835647655355?helpref=hc_fnav)
Pinterest (https://help.pinterest.com/nl/articles/personalized-ads-pinterest)

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds berichten van Ombir Foundation te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze berichten op richten.

Ombir Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Ombir Foundation) tussen zit.

Veilige omgang met persoonsgegevens

Ombir Foundation draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Persoonlijke gegevens van website bezoekers, nieuwsbrief abonnees en donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De website van Ombir Foundation gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, het SSL certificaat (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s en het slotje voor de url). De persoonsgegevens die je uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen.  Donaties via iDeal of PayPal lopen via Mollie. Mollie is een financiële dienstverlener die het beveiligde contact tussen onze website en jouw bank verzorgt.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met onze donateursservice. Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens worden alleen aan een derde partij verstrekt, als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Ombir Foundation verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via onze donateursservice.

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
Verder kan je ook je toestemming te allen tijde intrekken voor bijv. het ontvangen van e-mails, of andere verwerkingen.
Ook kan je aangeven dat je geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen. Deze en andere voorkeuren kan je aan onze donateursservice laten weten.
Als je hebt aangegeven dat je niet meer voor marketingdoeleinden benaderd wenst te worden, zullen we deze details bewaren op een afmeldlijst om te zorgen dat we je niet verder benaderen voor marketingdoeleinden. We kunnen je dan voor administratieve doeleinden nog steeds benaderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze donateursservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kan hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ gebruiken.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ombir Foundation wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Cookies

Ombir Foundation gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Analytics cookies

Essentiële cookies – Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem websitestatistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kun jij ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. Je kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door jouw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in onze privacy verklaring.
Analytische cookies – Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo jouw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. U kunt u deze richten aan Ombir Foundation, via info@ombir.org.

Wijziging van Privacy Statement

Ombir Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Giving is Living

Together, we’re creating a future where all children have a chance to succeed.

Become a Part of Something Bigger than Yourself

NL